CO2 blusgas

Toepassing

CO2 systemen beveiligen ruimtes of oppervlakken waar een automatisch systeem vereist is en waar nevenschade niet getolereerd wordt en waarvoor alternatieve (blusgas)systemen niet of in mindere mate geschikt zijn. Het Ansul CO2 brandblussysteem wordt bijvoorbeeld toegepast voor de beveiliging van opslagruimten met gevaarlijke stoffen, stallingplaatsen, archieven, ruimten met gevoelige apparatuur, olie- of procesbaden, etc. Bij de toepassing van CO2 dienen additionele veiligheid voorzieningen ingebouwd te worden in het systeem en gehanteerd te worden door de organisatie.

Advies

Wij adviseren een automatisch CO2 blussysteem voor uw brandrisico. Dit geeft u zekerheid dat een beginnende brand dag-en-nacht opgespoord en snel geblust wordt terwijl geen nevenschade is te verwachten voor de aanwezige producten en veilig is voor het milieu. Ook alle andere voorkomende blussystemen kunnen door Ansul worden aangeboden.

Blusmiddel

CO2 systemen maken gebruik van kooldioxide in gasvorm wat in cilinders tot vloeistof is verdicht. Met CO2 systemen kunnen ruimtes beveiligd worden waarin brandbare vloeistoffen, gassen en elektrische apparatuur aanwezig zijn, oftewel brandklassen A, B en C. Dit blusmiddel is goedgekeurd door grote verzekeringsmaatschappijen en erkende testinstanties en wereldwijd verkrijgbaar. Dit milieuvriendelijke, maar voor mensen gevaarlijke, blusmiddel heeft een zeer kleine milieu belasting omdat het terug komt in de atmosfeer waar dit gas in ruime mate voorkomt.

CO2 is veilig voor elektrische apparatuur als het in gasvorm wordt toegepast zonder expansie nozzle of koker. Het gas geeft mistvorming bij blussing en heeft een grotere dichtheid als lucht. De belangrijkste voordelen t.o.v. andere blusgassen zijn de goede thermische stabiliteit, de lagere kosten van het blusmiddel en het feit dat dit het enige blusgas is waarbij lekopeningen toegestaan en gecompenseerd kunnen worden. Met CO2 zijn meer branden geblust dan alle andere blusgassen bij elkaar opgeteld.

Concentratie

De blusgas concentratie is volgens NFPA-12 tussen 34 en 65% afhankelijk van het brandrisico. Blussing treedt op doordat het zuurstofgehalte wordt gereduceerd tot een lage waarde gedurende een bepaalde periode waarbij gebruikelijke materialen niet meer kunnen branden en niet meer kunnen herontsteken. Tevens versterkt de afkoeling door de expansie van het gas bij de bluswerking. Omdat het blusmiddel ook in lage concentraties gevaarlijk is voor mensen dienen de installatie en de organisatie op elkaar afgestemd te zijn om te garanderen dat het systeem nooit wordt geactiveerd wanneer mensen in de ruimte aanwezig zijn. Ter verhoging van de veiligheid kunnen odoriser's worden voorzien welke een duidelijk herkenbare geur geven ter waarschuwing.

Opslag

Het blusmiddel wordt in opgeslagen in cilinders, waarbij het vloeistofniveau zich ongeveer op 2/3 bevind. De gasdruk is ongeveer 52 bar bij 15°C en daarom dient de vulgraad te worden gecontroleerd met een hittegevoelige indicator, met ultrasone vloeistofniveaumeting of door middel van weging. De cilinder is getest op 250 bar en voorzien van een overdrukventiel. De cilinders worden met leidingwerk, dat berekend en geschikt is voor deze drukken, geleid naar de sproeiers die over de ruimte verdeeld zijn zodat een uniforme verdeling wordt verkregen.

Centrale opstelling

Meerdere ruimten, bluszone's genaamd, kunnen worden geblust met dezelfde centraal opgestelde hoeveelheid blusmiddel. Als dit het geval is wordt de blusmiddelhoeveelheid berekend op de grootste te beveiligen ruimte en worden richtingsventielen geïnstalleerd in elke blusleiding. Tevens wordt een centrale aanstuureenheid voorzien voor de aansturing hiervan. Tijdens de oplevering wordt de correcte werking hiervan uitgebreid getest.

Rookmelders

Nadat de brandmelders rook -oftewel een beginnende brand- of temperatuur detecteren, zal de brandbluscentrale sirenes aansturen waardoor eventueel aanwezige mensen gewaarschuwd worden en de overige sturingen uitvoeren. Vervolgens wordt de cilinder opengestuurd en de brand automatisch geblust. Het detectiesysteem zorgt voor een activering van het systeem in een vroege fase, veel sneller dan bijvoorbeeld een sprinkler systeem dat pas gaat blussen wanneer een vlam ontstaat. Een snelle detectie is belangrijk om de brand in de kiem te smoren en daarom is het ontwerp hiervan een integraal onderdeel van de blusinstallatie.

Early-warning

Indien tevens een early-warning aspiratiesysteem wordt toegepast dan zal de detectie nog sneller zijn omdat lucht (rook) continue wordt aangezogen en door een nauwkeurige laser wordt geanalyseerd. Dit biedt de voordelen dat wordt voldaan aan richtlijnen waarin wordt geëist dat een snelle vorm van detectie nodig is bij hoge luchtstromen. Dit systeem wordt geprogrammeerd en ingeregeld specifiek voor toepassing en actuele luchtstromen in uw ruimte

Gasdicht afsluiten

Wij adviseren de aanwezige deuren uit te voeren met zelfsluitende mechanismen zoals deurdrangers. Ventilatieopeningen dienen permanent te worden afgesloten of voorzien van een mogelijkheid waarmee deze door de bluscommandocentrale kan worden dichtgestuurd. De ruimte dient bouwkundig gasdicht te worden gemaakt van de aangrenzende ruimten, ook boven het verlaagd plafond. Zonodig zal een doorfantest worden uitgevoerd om te bepalen of de ruimte voldoende luchtdicht is om een houdtijd van 10 minuten van het blusgas te kunnen waarborgen. Met CO2 kunnen lekopeningen ook worden gecompenseerd door toevoeging van extra blusmiddel.

Overdrukvoorziening

Tijdens een blussing met ieder blusgassysteem ontstaat er in de te blussen ruimte een overdruk. Eén of meerdere overdrukroosters in de wand van de ruimte neutraliseren deze druk. De zuurstofrijke lucht wordt afgevoerd naar een aangrenzende ruimte of naar buiten. Een overdruk rooster is standaard in niet-brandwerende uitvoering maar ook beschikbaar in 60 of 120 minuten brandwerende uitvoering. De specificaties voor de overdrukvoorziening voor uw ruimte staan in dit voorstel vermeld.

Garantie

De gebruikte componenten zijn van goede kwaliteit en het systeem is ontworpen voor een lange levensduur. Wij verlenen u een garantie op de gehele installatie van 12 maanden ingaande op de dag van oplevering of uiterlijk 18 maanden na beschikbaarheid van de materialen. In deze garantie zijn ook de voorrijkosten en arbeidsuren en is van kracht als een onderhoudsovereenkomst is afgesloten. Kosten voor reparaties ten gevolge van ondeskundig gebruik, manipulaties en invloeden van buitenaf vallen hierbuiten.

Certificering

Ansul behoort tot het selecte groepje gecertificeerd blusgas installateurs volgens de nieuwste regelgeving. Deze blusinstallatie kan naar wens worden gecertificeerd volgens LPCB-LPS-1233 regeling. Ansul heeft hier ruime ervaring mee en kan dit gehele certificeringstraject voor u coördineren en tegen een vaste prijs verzorgen zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Specifieke voordelen t.o.v. andere blussystemen

Dit systeem biedt grote voordelen t.o.v. sprinkler (waterschade, snelle activering), andere blusgassen (grotere bluskracht en meer risicotypen te beveiligen), aerosol (poeder nevenschade), permanente oxy-reductie (energieverbruik, veiligheid personeel, beschermingsniveau). Ansul levert overigens vrijwel alle gangbare systemen en blustoestellen en kan u dus uitgebreid adviseren.

Beschikbaarheid

Dit blusgas kan binnen 24 uur gevuld worden en gebruik van de 24-uurs storingsdienst is inclusief bij afsluiting van een onderhoudsovereenkomst.

Projectmatige uitvoering

Omdat de realisatie projectmatig van aard is willen wij u nader informeren over de typische voortgang van het gehele realisatieproject welke 4 tot 8 weken in beslag neemt.

Engineering

Voor elke toepassing biedt het team van Ansul een brandblussysteem op maat aan. De detailengineering, hydraulische berekeningen, projectmanagement en oplevering worden door Ansul in eigen beheer uitgevoerd. De hydraulische of pneumatische berekeningen worden uitgevoerd met behulp van speciale software en verschillende personen binnen Ansul zijn opgeleid voor het gebruik hiervan. Deze software is nodig om een gebalanceerd systeem te berekenen en om orifice-diameter en wrijvingsverliezen van het leidingnet en de sproeiers te bepalen.

Ontwerp documenten

Het ontwerp wordt door ons éénmaal gemaakt ter goedkeuring welke per email wordt aangeboden samen met een begeleidend schrijven over de uitvoering. Dit ontwerp dient binnen een week aan ons geretourneerd te worden.

Oplever documenten

Na de oplevering zullen wij een dossier toesturen met daarin o.a. de volgende documenten: bedieningsinstructie, as-build tekeningen, aansluitschema, garantieverklaring, oplever certificaat, logboek en een onderhoudsovereenkomst.

Montage en inbedrijfstelling

Het in bedrijf stellen bestaat uit:

 • Installeren cilinders en componenten ter plaatse
 • Monteren leidingwerk en nozzles
 • Monteren melders en centrale
 • Het uittesten en inregelen van de installatie
 • Controle van de gehele installatie aan de hand van een checklist
 • Instrueren van het betrokken personeel
 • Bedrijfsvaardige oplevering (direct na inregelen en instructie)

Certificering

ANSUL behoort tot het selecte groepje gecertificeerd blusgas installateurs volgens de nieuwste regelgeving en kan verzorgen dat een inspectie instelling een Basis Document Brandbeveiliging of inspectieplan zal opstellen waarna een inspectie op uw locatie volgt. De te volgen procedure zal wel leiden tot een toename van de doorlooptijd.

Onderhoudsovereenkomst

Regelmatig onderhoud is nodig voor elke technische installatie en zeker voor een brandblusinstallatie. Zodoende blijft uw installatie in goede staat en worden storingen voorkomen. Tevens voldoet u met een onderhoudscontract aan de eisen die worden gesteld door verzekeraars. Onderhoud dient te worden uitgevoerd door geautoriseerd en speciaal opgeleid Ansul personeel volgens specifieke onderhouds voorschriften. De normale frequentie voor reguliere inspectie en onderhoud is 12 maanden. Een onderhoudsvoorstel wordt bijgevoegd bij de opleverdocumenten.

 

Bijlage: Materiaal specificatie

Het blusdeel van dit CO2 systeem bestaat uit:

 1. Blusgas cilinders* voorzien van snelopenventiel geplaatst in de opstelruimte
 2. Benodigde hoeveelheid blusmiddel (CO2)*
 3. Master cilinder, zgn. pilot, voorzien van elektrische activeer eenheid 24VDC 0.5A
 4. Elektronische continue bewaking van de vulgraad op de master cilinder*, hittegevoelige vulgraad indicators op de blusgascilinders*
 5. Lock-out-valve om de installatie mechanisch veilig te stellen (klasse III) in de activeerleiding, volledig bewaakt
 6. Odoriser voorziening*
 7. Verdeelleiding voorzien van flexibele blusslangen met activeerslangen, elk voorzien van richtingsventiel, met benodigde bevestigingsmiddelen
 8. Druk schakelaar voor terugmelding blussing naar de bluscommandocentrale
 9. Benodigde lengte blusleiding uitgevoerd in thermisch verzinkt staal met rotpunkt hogedruk fitwerk koppelingen welke worden getest op minstens 1.5x werkdruk
 10. Sproeiers, elk met softwarematig pneumatisch/hydraulisch berekende boring*
 11. Benodigde bevestiging materialen voor het leidingwerk en de sproeiers
 12. Waarschuwings naamplaten volgens de Veiligheidspublicatie (volledige set) uitgevoerd conform NEN 3011

Indien meerdere bluszone's vanuit een centraal opgesteld systeem worden geblust:

 1. Richtingsventielen uitgevoerd als kogelklep voor elke bluszone
 2. Overdruk beveiliging op alle gesloten delen van de verdeelinrichting
 3. De benodigde stuurleidingen met appendages

Indien meerdere tevens een mechanische handbediening aanwezig en de ruimte bemand kan zijn:

 1. Mechanische timer met mechanische/pneumatische sirene's
 2. De benodigde leidingen om de verdeelleiding te verbinden met de sirene's

Het detectiedeel van dit blussysteem wat de aansturing, validatie van meldingen en doormeldingen verzorgt, ook wel brandmeldcentrale genaamd, bestaat uit:

 1. Bluscommandocentrale, dit is een microprocessor-gestuurde sub-brandmeldcentrale specifiek voor blussing. Type RP-1r, voorzien van de benodigde in- en uitgangen, instelbare vertraging, algemeen alarm- en storingsrelais. Deze centrale is geheel conform NEN-EN-12094 uitgevoerd.
 2. Noodstroomvoorziening voor bovenstaande bluscentrale
 3. Automatische melders (meestal optisch rook), twee-melder afhankelijk geschakeld*
 4. Gele handbediening met breekglas waarvoor een dubbele handeling moet worden verricht*
 5. Blauwe uitstelknop voor het uitstellen van de blussing*
 6. Sleutelschakelaar bij toegang van de ruimte
 7. Akoestische signaalgever(s) voor alarmering
 8. Rode flitslichten boven de deur; buiten de ruimte voorzien van waarschuwingsplaat RUIMTE NIET BETREDEN en binnen de ruimte RUIMTE VERLATEN
 9. De benodigde tekeningen en controle ten behoeve van bekabeling door derden indien dit niet is aangeboden
 10. Stuurcontact t.b.v. doormelding naar de hoofd-brandmeldcentrale, exclusief aanleggen van de kabel en maken van de koppeling op deze centrale brandmeldcentrale

*Aantal, inhoud en afmetingen hiervan staan vermeld in het ontwerp voor uw situatie wat is bijgevoegd.

Nader advies?

Voor nader advies over de verschillende maatwerkoplossingen kunt u contact opnemen met 
Jan de Bruin of Erik Weerdenburg, telefoonnummer: 0320 24 08 64 of specialhazards@ansul.nl 
U kunt ook gebruik maken van het contactformulier en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Deze website gebruikt cookies.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
x