Budgettering

De toekomstige kosten van jouw brandveiligheid kan ANSUL inzichtelijk maken. Hierbij is onderscheid te maken in locaties en het type brandveiligheidsmiddelen. Het goed definiëren van de uitgangspunten is hierbij belangrijk. Jouw ANSUL-adviseur ondersteunt jou bij het maken van deze keuzes. Met het definiëren van de uitgangspunten kan ANSUL een Meer Jaren Onderhoud Planning/Begroting (MJOP/MJOB) voor jou opstellen.

De kosten van brandveiligheid zijn afhankelijk van enkele factoren en variëren over de jaren zodra het gaat over middelen welke periodiek worden onderhouden. Factoren die invloed hebben bij het opstellen van de MJOP zijn onder andere:

  • Leeftijd van de middelen;
  • Kwaliteit van de aangeschafte middelen;
  • Kwaliteitsstatus van de middelen (conditiemeting in overeenstemming met NEN2767);
  • Ambitieniveau in relatie tot de locatie;
  • Welke preventieve maatregelen zijn wenselijk om correctieve maatregelen te reduceren;
  • Keuze type brandveiligheidsmiddel in relatie tot gewenste veiligheidsniveau.

De verwachte kosten met betrekking tot de brandveiligheid kan per type middel en per locatie in kaart worden gebracht. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de preventieve en de verwachte correctieve kosten.

Om een goede MJOP op te kunnen stellen, is volledig inzicht in de middelen (type, soort, leeftijd) en de staat van de middelen nodig. Dit kan ANSUL voor jou in kaart brengen door het uitvoeren van een zogenaamde nulmeting. Tijdens deze nulmeting wordt het basis onderhoud aan jouw middelen uitgevoerd en krijg je een verslag van de status van alle middelen inclusief de positie van de middelen op de locatie.

Voorbeeld 5 jaren MJOP met drie locaties (overzicht MJOP en locatiespecificatie):

 
Totaalkosten x € 1.000 Jaar +1 Jaar +2 Jaar +3 Jaar +4 Jaar +5
Rijnstede 2,3 2,3 2,8 2,2 2,4
Waalstede 1,1 1,5 1,2 1,0 1,1
Lekstede 4,8 4,0 3,8 4,4 3,9
Preventieve kosten x € 1.000 Jaar +1 Jaar +2 Jaar +3 Jaar +4 Jaar +5
Rijnstede 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Waalstede 0,5 0,7 0,5 0,5 0,6
Lekstede 2,9 3,2 3,0 3,0 2,9
Correctieve kosten x € 1.000 Jaar +1 Jaar +2 Jaar +3 Jaar +4 Jaar +5
Rijnstede 0,3 0,3 0,8 0,2 0.4
Waalstede 0,6 0,8 0,7 0,5 0,5
Lekstede 1,9 0,8 0,8 1,4 1,0
Preventieve kosten
x € 1.000
Lekstede
Jaar +1 Jaar +2 Jaar +3 Jaar +4 Jaar +5
Noodverlichting 1,2 1,2
1,2
1,2
1,2
Brandslanghaspel 0,6 1,0
0,6 0,6 0,6
Blusser 0,5
0,4
0,6 0,6
0,5
Blussysteem 0,5
0,5
0,5 0,5
0,5
Diverse
0,1
0,1
0,1 0,1
0,1

Waarom variëren de kosten in de tijd?


De leeftijd van de middelen heeft invloed op de toekomstige kosten. Diverse middelen hebben vanuit de leverancier of vanuit een technische norm een maximale levensduur of een vereiste periodieke extra controle- of onderhoudseis. Deze variabelen nemen wij mee in de MJOP.

De kwaliteit van de aangeschafte middelen kan ook invloed hebben op de toekomstige kosten. Dit kan terug te vinden zijn in de verwachte levensduur of de correctieve kosten gedurende de levensduur van het middel.

Kwaliteitsstatus van de middelen geeft een indicatie over de verwachte levensduur. ANSUL voert een conditiemeting uit in overeenstemming met NEN2767. Dit wordt gedaan op o.a. de noodverlichting, de brandslanghaspels en de blussystemen. Op basis van deze separate rapportage kan een vervangingsplanning worden opgesteld welke in de MJOP kan worden verwerkt.

Een vervangingsplanning is gebaseerd op het ambitieniveau dat jij hebt met betrekking tot de brandveiligheid van een locatie. Dit kan worden beïnvloed door diverse factoren zoals bijvoorbeeld:

  • Welke mensen zijn aanwezig op de locatie (alleen vast medewerkers en professionals die volledig en goed opgeleid zijn of veel bezoekers die onwetend en ongetraind zijn op het gebied van brandveiligheid);
  • Welke uitstraling heeft een pand (in de situatie van vastgoedbeheer) of welke plannen zijn er met een locatie op korte termijn (renovatie, verkoop, verandering gebruiksvergunning).

Jouw ambitieniveau met betrekking tot de brandveiligheid kan ook gebaseerd zijn op comfort. Wil je storingen vermijden of accepteer je wel een bepaalde frequentie van storingen. Deze keuze zal invloed hebben op de keuze van de preventieve maatregelen. Hoe minimaler deze zijn, hoe groter zal het aantal niet geplande (storingen) correctieve maatregelen zijn.

Ook jouw keuze voor het type brandveiligheidsmiddel heeft invloed op de MJOP. Deze keuze is soms vastgelegd vanuit wet- en regelgeving maar kan ook zijn gebaseerd op jouw ambitieniveau of de operationele kosten (investering inclusief de jaarlijkse onderhouds- en beheerkosten). Kies je bij een uitbreiding voor brandslanghaspel of draagbare brandblussers. Kies je voor een centrale noodverlichting of decentrale noodverlichting. Kies je voor een sprinklerinstallatie of een blussysteem? ANSUL kan je helpen bij deze afwegingen.