Veiligheidsadvies

Veiligheidsadviezen kunnen worden gegeven op diverse vlakken. Geen organisatie en geen situatie is gelijk. Heeft jouw bedrijf veel kennis op het vlak van veiligheid, dan zijn we graag sparring partner. Heb je nog geen enkele ervaring op dit vlak, dan nemen we je graag mee langs de diverse gebieden waar jouw organisatie mee te maken kan hebben.

ANSUL heeft zijn eigen veiligheidsdeskundigen. En wordt het heel specialistisch dan hebben we onze partners die met hou nog verder de diepte in kunnen gaan als dat wordt vereist.

Hieronder staan de diverse veiligheidsadviezen die ANSUL jou kan aanbieden.

De projectering van een brandmeldinstallatie is gebaseerd op de uitgangspunten in het Omgevingsbesluit (voorheen Bouwbesluit). In deze wet wordt aangegeven in welke situaties wat voor installatie wordt vereist. Dit kunnen enkele rookmelders zijn, een ontruimingsinstallatie tot een brandmeldinstallatie met volledige bewaking.

Naast wat in de wet als minimale eis staat, en/of de verzekering voorschrijft, kan jij aanvullende of afwijkende wensen hebben. Deze punten samen leiden, op basis van de daar toe vastgestelde technische normen, tot een projectering van jouw branddetectie. Projectering houdt in dat de juiste detectie punten worden gedefinieerd op de plattegrond van jouw locatie. Ook de eventuele handmelders, alarmgevers en sturingen worden vastgelegd. Dit betreft zowel een tekening als ook de beschrijving van de acties bij een melding.

Als het vereist is, kan ANSUL voor jou het Programma van Eisen (PvE) schrijven. Deze eis komt vanuit de overheid en het PvE wordt door het bevoegd gezag getoetst en moet door hen worden goedgekeurd. Daarna kan ANSUL het branddetectiesysteem voor jou aanleggen en onderhouden. De hiervoor vereiste certificeringen heeft onze dochteronderneming ANSUL Solutions BV.

Voor eenvoudigere toepassingen kunnen standalone of gekoppelde rookmelders ook een goede bijdrage leveren aan de vroege detectie van een beginnende brand. Ook in deze situatie is een goede projectering essentieel. ANSUL kan ook deze branddetectie voor jou adviseren, monteren en onderhouden.

De projectering van een blusmiddelen is gebaseerd op de uitgangspunten in het Omgevingsbesluit (voorheen Bouwbesluit). In deze wet wordt aangegeven in welke situaties wat voor installatie wordt vereist.

In tegenstelling tot brandslanghaspels zijn draagbare blusmiddelen vaak niet voorgeschreven in de wet. Maar naast wat in de wet staat als minimale eis kan de verzekering wel extra blusmiddelen voorschrijven. Aan te raden is dit even te controleren om in een situatie na een brand niet verrast te worden, waardoor er mogelijk niet (geheel) wordt uitgekeerd.

Natuurlijk kan jij ook aanvullende of afwijkende wensen hebben. Die wens kan voortkomen uit zorg voor jouw personeel en bezoekers (klanten, cliënten of anders) of uit de zorg voor de continuïteit van jouw bedrijf in geval de brand de activiteiten van jouw bedrijf langere tijd kan belemmeren met alle gevolgen van dien.

In Nederlands is er een technische norm opgesteld de NEN4001. Deze norm adviseert welke blusmiddelen in welke situatie zijn te plaatsen. De ANSUL veiligheidskundige past de NEN4001 toe om tot een projectering van jouw brandblusmiddelen te komen. De projectering wordt gedaan voor alle ruimtes. In diverse ruimtes zijn geen blusmiddelen nodig, maar zo zijn er ook ruimtes denkbaar waar bijzondere risico’s aanwezig zijn en het blusmiddel hier op afgestemd moet zijn. Hier is te denken aan opslag van brandbare goederen en machines met een verhoogd risico tot brand.

Na de inventarisatie levert de ANSUL Veiligheidskundige een rapport met specificatie van de blusmiddelen (soort blusmiddel en de inhoud van de blusser), deze gaat vaak samen met een offerte voor de voorgestelde aanpassing.

Indien er interesse is in het opstellen van ontruimingsplattegronden zal er bij het projectering-advies een schets worden gemaakt met de projectie van de blusmiddelen in deze plattegronden.

De projectering van de noodverlichting is gebaseerd op de uitgangspunten in het Omgevingsbesluit (voorheen Bouwbesluit). In deze wet wordt aangegeven waar noodverlichting wordt vereist. Ook de Arbowet vereist indirect een goede en juiste noodverlichting zodat mensen veilig in een ruimte kunnen zijn en deze ook veilig kunnen verlaten indien er een calamiteit is.

In de wet wordt gesproken over diverse gebruiksfuncties van een gebouw. Afhankelijk van deze functie zijn er eisen aan de noodverlichting gesteld. Ook het aantal mensen dat in de ruimte aanwezig is (verblijfsfunctie van een ruimte) is bepalend voor de projectering van de noodverlichting.

De inrichting van een gebouw heeft ook invloed op hoe de vluchtwegen worden bepaald. De vluchtwegbepaling is het uitgangspunt hoe de vluchtwegverlichting en de vluchtwegaanduiding wordt geprojecteerd. De ANSUL veiligheidskundige kan jou ook adviseren in het bepalen van de vluchtwegen.

In Nederlands is er een Europese technische norm voor van kracht, de NEN-EN-1838, voor het definiëren van noodverlichting. De norm geeft aan op welke plekken noodverlichting is vereist en welke prestatie deze noodverlichting moet leveren (zoals de lichtsterkte).
Elk noodverlichting armatuur heeft zijn eigen specifieke karakteristiek (lichtopbrengst in de ruimte). Deze informatie is vereist om de juiste projectering te doen. Een kwalitatief armatuur met een goede lichtopbrengst kan het aantal te projecteren noodverlichtingsarmaturen reduceren. Hier zal bij de projectering rekening mee worden gehouden.

Ook de ambitie die jij hebt met een pand is belangrijk voor het bepalen welke armaturen worden ingezet. De ambitie kan gericht zijn op de gewenste uitstraling van een pand of de duur dat een pand functioneel moet zijn/blijven. Ook dit element zal door de ANSUL veiligheidskundige worden meegenomen in de projectering van de noodverlichting in jouw situatie.

Na de inventarisatie levert de ANSUL Veiligheidskundige een rapport met specificatie van de noodverlichting (specificatie van de armaturen), tevens worden deze weergegeven op de plattegrond van jouw pand. De projectering gaat vaak samen met een offerte voor de voorgestelde installatie of aanpassing.

Het hebben van een bedrijfsnoodorganisatie (BNO) is volgens de Arbowet (artikel 15: waarin de kerntaken ontruimen, blussen, eerste levensreddende handelingen en alarmeren staan benoemd) een verplichting. De organisatie neemt zelf de verantwoordelijkheid om de veiligheid van haar medewerkers en andere personen te borgen. De BNO is de eigen organisatie die bij calamiteiten binnen het bedrijf adequaat reageert en acteert.

Elk bedrijf is anders. Elk bedrijf heeft dus een eigen BNO om goed te kunnen reageren op de bedrijfsspecifieke calamiteitenscenario’s. Daarbij bepaal jijzelf wat jouw ambitieniveau is qua veiligheid in relatie tot de diverse scenario’s.

Een aspect van de BNO is de organisatorische, hier valt de BHV-organisatie onder. De twee andere aspecten zijn de installatietechnische aspecten (bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie) en de bouwkundige aspecten (bijvoorbeeld de brandcompartimentering).

Het inrichten van jouw BHV-organisatie is maatwerk. ANSUL kan je hierbij ondersteunen. De ANSUL veiligheidskundige of BHV-trainer neemt met de verantwoordelijke personen binnen jouw bedrijf op het gebied van veiligheid de risico’s (scenario’s) door. Dit gebeurt op basis van een table-top sessie , door middel van het nabootsen van elk scenario op de plattegrond van jouw locatie kan per scenario worden vastgesteld hoeveel BHV’ers jij nodig hebt. Bij het vaststellen van de grootte van jouw BHV-organisatie wordt ook rekening gehouden met de bezetting van personeel op jouw locatie.

Het inventariseren van het competentieniveau van jouw BHV-organisatie wordt door de ANSUL BHV-trainer met jouw hoofd BHV’er gedaan. Met deze informatie wordt tijdens het intakegesprek van de BHV-training en/of ontruimingsoefening door de ANSUL BHV-trainer de training op maat gemaakt. Ook de BHV-trainingen en ontruimingsoefeningen zijn immers maatwerk. 

Het inrichten van een bedrijfsnoodorganisatie (BNO) kan zeer complex zijn. ANSUL kan je met de ANSUL veiligheidskundige ondersteunen om inzicht te krijgen in het te doorlopen traject. Het is daarbij vaak noodzakelijk externe specialisten in te zetten. Hierbij is te denken aan crisismanagement, bouwkundige inventarisaties en uiteenlopende bedrijfsspecifiek specialistische onderwerpen zoals zorg- en procestechnologie.

De BNO is gericht op de inventarisatie van risico’s en het benoemen van aanvaardbare risico’s. De niet aanvaardbare risico’s moeten dus worden beheerd. De risico’s worden langs de drie basis aspecten gelegd:

  • Organisatorisch
  • Bouwkundig
  • Installatietechnisch

Uiteindelijk moet je als organisatie in staat zijn adequaat te reageren op alle niet aanvaardbare risico’s.

In de NEN8112 BNO (2017) wordt in vijf stappen aangegeven hoe je komt tot een goed werkende BNO. De basis van dit is een risicoanalyse.

De BIO- en BIOC-maatregelen die jij moet nemen zijn beheersmaatregelen uit de Bedrijf Nood Organisatie (BNO).

Aan de hand van de risicoanalyse en jouw ambitieniveau bepaal je welke aanvullende maatregelen (installatie, bouwkundig, organisatie en/of cultuur) je wilt nemen. Jouw ambitieniveau is het vaststellen van de aanvaardbare risico’s. De niet aanvaardbare risico’s worden weggenomen met de maatregelen.

Deze analyse is specialisten werk. ANSUL heeft een breed netwerk en kan je daarmee ondersteunen met het vinden van de juiste specialisten voor jouw situatie.

In 2017 is het ontruimingsplan vastgelegd in de NEN8112 BNO. (voorgangers waren de NEN8112 ontruimingsplan uit 2010 en de NEN4001 BHV uit 2008)

Het ontruimingsplan staat in bijlage F van de NEN8112:2017

Vaste onderdelen in het ontruimingsplan zijn:

  • Bereikbaarheidskaart omgeving;
  • Interne bereikbaarheidskaart per bouwlaag;
  • Gebouw, installatie en organisatiegegevens;
  • Alarmeringsprocedures;
  • Ontruimingsorganisatie.

ANSUL kan het ontruimingsplan voor je realiseren.

Nadat het conceptplan, inclusief de bereikbaarheidskaarten, door jou is goedgekeurd, ontvang je een digitale en ingebonden versie van het ontruimingsplan inclusief de bereikbaarheidskaarten op A3-formaat.

ANSUL kan de jaarlijkse check van het ontruimingsplan verzorgen, dit kan je natuurlijk ook zelf organiseren. Voor dat je het weet is er het een en ander gewijzigd!

De ontruimingsplattegronden geven personeel en bezoekers in een gebouw de informatie over hoe op een veilige wijze het gebouw te verlaten is, tijdens een calamiteit. Tevens worden de positie van de diverse brandveiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmiddelen aangegeven zodat tijdens een calamiteit deze middelen snel kunnen worden gevonden en worden ingezet.

Ook externe diensten, brandweer en ambulance, kunnen zich goed oriënteren op basis van de ontruimingsplattegronden.

De ontruimingsplattegronden kan ANSUL voor jou maken. Ze zijn opgesteld volgens NEN1414 en worden getekend in een CAD systeem (DWG-formaat).

Afhankelijk van de complexiteit en/of jouw wensen zullen de concepttekeningen worden toegestuurd voor eigen controle of met jou worden doorgenomen met de ANSUL veiligheidskundige.

De ontruimingsplattegronden worden in een aluminium A3-formaat kliklijst geleverd.

Tijdens de scan van het intekenen van de ontruimingsplattegronden kan ANSUL ook de projectering van de blusmiddelen, noodverlichting en veiligheidsmiddelen meenemen. Als er afwijkingen worden geconstateerd, ontvang je een vrijblijvend advies.

Het jaarlijks controleren van de ontruimingsplattegronden kan door de ANSUL monteur jaarlijks worden verzorgd tijdens het onderhoud aan de brandveiligheidsmiddelen.

Het organiseren van brandveiligheid bestaat uit veel facetten. Een belangrijke daarbij is het borgen dat wat moet worden gedaan, en dat kan zijn onderhouden van blussers maar ook het drie jaarlijks uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), ook wordt gedaan. En dan is het ook niet alleen het uitvoeren van dit onderhoud of de inventarisatie maar ook de aandacht voor de vervolgactiepunten (herstel, aanpassing, aanvulling etc.).

ANSUL heeft een speciale digitale applicatie laten ontwikkelen om al jouw belangrijke processen te borgen. FP Support beheert deze applicatie en klanten van ANSUL genieten speciale condities.

Het betreft een applicatie voor het borgen van veiligheid. Hierbij wordt het borgen van middelen, procedures en trainingen apart vastgelegd.

Naast alle brandveiligheidsonderwerpen (blusmiddelen, droge blusleidingen, blussystemen, brandmeldinstallaties) kunnen ook de verplichtingen aan onderwerpen zoals noodverlichting, BHV-middelen, AED en RI&E worden geborgd. Door de flexibele inrichting van de applicatie zijn naast de brandveiligheid gerelateerde onderwerpen ook heel andere zaken zoals liftonderhoud en -inspectie, airco-onderhoud, ongedierte bestrijding etc. worden ingericht.

Jouw ANSUL adviseur zal je graag informeren over de mogelijkheden. De applicatie is een standaard pakket met flexibele inrichting, zodat elke type organisatie het systeem naar zijn/haar wens kan inzetten. De FP Support specialist schuift aan als je een inventarisatie wenst van de mogelijkheden voor jouw bedrijf.

Per locatie krijg je met de applicatie inzicht over de status (ben je in control of zijn er openstaande punten) van de diverse veiligheidsissues. Diverse medewerkers kunnen een rol in de applicatie hebben. De rollen kunnen actief zijn (inrichten applicatie, opdrachten uitzetten en afwikkelen) maar ook reactief (management die alleen de dashboard rapportages willen zien). Het inrichten van de rollen wordt ook verzorgd tijdens het inrichten van de applicatie.

In de Arbowet is vastgelegd dat een RI&E met een plan van aanpak verplicht is voor alle werkgevers. Voor ZZP’ers en indien het aantal werkuren (hele bedrijf) beperkt is, kan worden volstaan met een checklist over gezondheidsrisico’s.

Per activiteit en branche zijn er verschillende RI&E’s. Diverse branche organisatie ondersteunen jou bij het opstellen van jouw eigen RI&E en het plan van aanpak dat hier uit volgt. ANSUL kan deze dienst ook voor jou verzorgen. Jouw ANSUL Adviseur of ANSUL Veiligheidskundige kan jou hierover adviseren.

Voor alle situaties hebben wij een oplossing. Van MKB tot grote zorginstellingen. Bij de uitvoering zullen dan onze gespecialiseerde partners inschakelen. Zij maken gebruik van de FP Support applicatie die er op gericht is dat het actieplan ook wordt geborgd naar de invulling van de gedefinieerde actiepunten.

De RI&E zal periodiek worden uitgevoerd, dit is afhankelijk van jouw organisatie. Bij wijzigingen binnen jouw organisatie zal worden bekeken of een aanvullende RI&E noodzakelijk is. Voor diverse bedrijven die een meer continue vorm van activiteit hebben, zal de tussentijdse aanpassing niet aan de orde zijn.

Soms twijfel je aan wat jou wordt voorgesteld, er zijn immers meer wegen die naar Rome leiden. Twijfel je aan de geleverde kwaliteit, de branche organisatie van jouw leverancier/dienstverlener kan hier een voorstel in geven hoe dit probleem is aan te vliegen. Twijfel je aan een ontvangen advies, het opvragen van een tweede en/of derde advies kan verhelderend werken.

Ons advies zal zijn gebaseerd op jouw uitgangspunten, onze kwaliteit en de wet- en regelgeving. De uitvoering van onze werkzaamheden zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving, onze certificeringen en onze aanvullende kwaliteitseisen (deze liggen boven de basis eisen die vanuit de certificeringen worden gesteld).

ANSUL kan een second opinion uitvoeren. In de basis vragen wij hier voor een vergoeding op basis van uurtarief, dit om de schijn van partijdigheid tegen te gaan. Het rapport van ANSUL dat jij ontvangt, is gebaseerd op jouw vraag en op de geldende wet- en regelgeving. Dit is geen juridisch stuk. Mocht je behoefte hebben aan een juridische onderbouwing, dan adviseren wij jou een technisch expertise bureau in de arm te nemen.

Een hele speciale vorm van (brand)veiligheid is de operatie tijdens en direct na een calamiteit.

Het vervelende van een calamiteit is dat deze ongewenst is en ongepland komt. Goed voorbereid zijn is voorkomen dat een calamiteit onnodig een catastrofe wordt. Trainen van crisis management is een goede tool om voorbereid te zijn, de juiste dingen te doen en te communiceren.

ANSUL heeft ook voor deze bijzondere dienstverlening gespecialiseerde partners. Afhankelijk van jouw uitgangspunten en wensen zal jouw ANSUL adviseur jou in verbinding brengen met deze specialist. Na een vrijblijvende intake zal dan een aanbieding worden gemaakt voor een op maat gesneden traject.